Projecte lingüístic

El projecte lingüístic que teniu a les mans és el fruit d’un procés que comprèn  des de la fundació de l’escola, als anys 70, fins a l’actualitat.

Ja al començament, l’escola es definia com escola catalana de llengua i contingut. La utilització de l’idioma propi i un bon domini parlat i escrit del català  i de la cultura catalana era, i continua sent, un eix bàsic del projecte educatiu. El castellà es realitzava durant el temps curricular destinat a aquesta àrea i l’anglès s’introduïa al cicle superior de l’anomenat EGB, Educació General Bàsica.

Cap a l’any 1996 es redacta el projecte curricular de llengua i es completa amb el primer projecte lingüístic formal, com una ampliació del projecte curricular. Els especialistes de llengua de parvulari i EGB, juntament amb l’especialista d’anglès  van ser els encarregats d’establir uns criteris metodològics i concretar-ne els objectius per cicles.

En aquest apartat curricular de llengua cal fer esment especial a la quantitat i qualitat del material recollit, fruit de diferents seminaris i  debats realitzats al centre, sobretot a parvulari i cicle inicial, sobre el que aleshores s’anomenava de forma conjunta: aprenentatge de la lectura i l’escriptura.

Podeu descarregar tot el document al següent enllaç:

Projecte lingüístic